3 augustus 2007 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 50quinquies van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (B.S. 21.08.2007)

    Artikel 1. De jaarlijkse bijslagen bedoeld in artikel 50quinquies, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, en de bedragen van kinderbijslag waarop deze bijslagen een aanvulling zijn, worden afzonderlijk betaald.

    Deze uitbetaling moet gebeuren in de loop van de maand augustus, ten vroegste de zevende werkdag en ten laatste de vijfde werkdag onmiddellijk voorafgaand aan 1 september.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top