19 februari 2002 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van de Centra voor Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (BS 1.8.2002)

  Artikel 1. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van "de Centra voor Leerlingenbegeleiding" van de Vlaamse Gemeenschap.

  Art. 2. De administratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd. Dit percentage is vanaf 1 januari 2002 vatbaar voor herziening op voorstel van de Vlaamse Gemeenschap of van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

  Art. 4. Onze Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top