Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

24 juni 1987 - Koninklijk besluit tot bepaling van de gevallen waarin de toekenning van de kinderbijslag wordt geschorst als het kind zijn legerdienst of burgerdienst vervult (BS 10.7.1987)

  Artikel 1. De toekenning van de kinderbijslag bepaald bij de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wordt geschorst wanneer het kind:

  1° gevolg geeft aan een normale oproeping of wederoproeping onder de wapens;

  2° onder de wapens wordt gehouden bij toepassing van artikel 71 van de dienstplichtwetten;

  3° gevolg geeft aan een wederoproeping onder de wapens bij wijze van tuchtmaatregel;

  4° gevolg geeft aan een aanwijzing voor een interventie-eenheid van de civiele bescherming of voor taken van openbaar nut bij publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organen of aan een disciplinaire wederoproeping bij toepassing van de wetten houdende het statuut van de gewetensbezwaarden, gecoördineerd op 20 februari 1980;

  5° in dienst wordt gehouden bij toepassing van de tuchtregeling betreffende de gewetensbezwaarden die bij de civiele bescherming zijn ingedeeld of bij publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organen zijn aangewezen.

  Art. 2. (...) (1)

  Art. 3. (...) (1)

  Art. 4. (...) (1)

  Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 1987.

  (...)


  ---------------
  (1) Ophefbepaling.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top