24 november 2004 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen (BS 15.12.2004)

  Artikel 1. Artikel 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 2 oktober 2003, wordt vervangen als volgt:
  "Voor het dienstjaar 2004 wordt het bedrag van die toelage vastgesteld op 3.556.000 euro."
  Art. 2. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top