4 april 1991 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3bis van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, houdende de vaststelling van bedragen die bij wijze van voorschot worden betaald (BS 5.7.1991)

    Artikel 1. De gewaarborgde gezinsbijslag wordt bij wijze van voorschot toegekend aan het in artikel 40 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders bepaalde bedrag, eventueel verhoogd met de in artikel 44 of 44bis, naargelang het geval, van dezelfde wetten bepaalde bijslagen, behoudens indien uit de aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag blijkt dat een eventueel voorrangsrecht enkel in de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen zal kunnen worden vastgesteld of in een buitenlandse of internationale regeling, in welk geval de voorschotten worden toegekend aan de bedragen bepaald bij artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen.

    Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1991.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top