8 februari 1946 - Besluit van de Regent houdende toelating van een compensatiekas voor gezinsvergoedingen (BS 15.2.1946)

  Gelet op de teksten van de wet van 4.8.1930, tot veralgemening van de kinderbijslag ten voordele van de loontrekkende arbeiders, samengevat door het K.B. van 19.12.1939, gewijzigd en aangevuld bij besluit van de Regent van 29.12.1944 en bij de besluitwetten van 22 en 23.11.1945;

  Gelet, inzonderheid op de artikelen 19, 23 en 68 van bedoelde teksten;

  Gelet, op de beslissing van de algemene vergadering van 3O.10.1945 van elk der twee kassen hierna opgegeven samen te smelten : "Caisse de compensation pour allocations familiales des usines à zinc, plomb, argent, cuivre, nickel en autres métaux non ferreux des provinces de Brabant, Liège, Hainaut et Namur" en "Caisse de compensation pour allocations familiales des usines à zinc, plomb, argent, cuivre, nickel et autres métaux non ferreux des régions anversoise et limbourgeoise";

  Gelet op het eensluidend advies van de Commissie voor gezinsvergoedingen;

  Op voordracht van de Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, Wij hebben besloten en besluiten Wij:

  (...)

  Art 2. Het minimum aantal aangesloten werkgevers vereist krachtens artikel 23 van de samengevatte teksten van de wet van 4.8.1930 wordt verlaagd tot 35 aangeslotenen wat betreft voornoemde kas. (1)

  (...)


  --------------
  (1) Kinderbijslagfonds der non-ferro-metalennijverheid, Wetstraat 22, BRUSSEL 1.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top