Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

15 maart 2001 - Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden waaronder gezinsbijslag wordt toegekend uit hoofde van grensarbeiders (BS 19.4.2001)

  Artikel 1. De kinderbijslag uit hoofde van de tewerkstelling als grensarbeider, zoals bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 maart 2001 tot uitvoering van artikel 102, § 1, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wordt toegekend tegen de bedragen bepaald in artikel 40 van dezelfde wetten.

  Indien volgend op een dergelijke tewerkstelling een sociale uitkering wordt genoten wegens werkloosheid, ziekte, zwangerschap, ongeval of ouderdom lastens het land waar de activiteit werd uitgeoefend voor een dergelijke gebeurtenis, wordt de kinderbijslag toegekend tegen de bedragen bepaald in artikel 40 van dezelfde wetten. Deze bedragen worden eventueel verhoogd met de bijslagen bepaald in de artikelen 42bis en 50ter van dezelfde wetten indien aan de voorwaarden die hiertoe gelden in dezelfde wetten analogisch is voldaan.

  Art. 2. Het kraamgeld en de adoptiepremie uit hoofde van een tewerkstelling of een gelijkgestelde situatie, bepaald in artikel 1, worden toegekend tegen de bedragen die hiertoe gelden in dezelfde wetten.

  Het Ministerieel besluit van 1.02.2013, art. 1 (B.S. 15.02.2013),van kracht vanaf 15.02.2013, heeft het woord " werkloosheid, " ingevoegd tussen de woorden " genoten wegens " en het woord " ziekte " in artikel 1, al.2.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top