Vlaanderen

Artikel 17 Groeipakketdecreet

Het basisbedrag, vermeld in artikel 13, wordt voor het rechtgevende kind verhoogd met een maandelijkse pleegzorgtoeslag als het geplaatst is door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid in een pleeggezin, met uitzondering van de ondersteunende pleegzorg zoals beschreven in artikel 2, 5°, van het decreet van 29 juli 2012 houdende de organisatie van de pleegzorg.

De toeslag, vermeld in het eerste lid, bedraagt 61,79 euro.

De Vlaamse Regering kan de nadere voorwaarden bepalen waaronder de toeslag, vermeld in het eerste lid, wordt toegekend.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top