Vlaanderen

Artikel 40 Groeipakketdecreet

In afwijking van artikel 39 heeft een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, in het kleuteronderwijs recht op een selectieve participatietoeslag als de gezinsinkomsten gelijk zijn aan of lager zijn dan de voor het gezin in aanmerking te nemen maximuminkomensgrens, vermeld in artikel 43.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top