Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 55 Groeipakketdecreet

  §1. Een kleutertoeslag van 130 euro wordt toegekend aan een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 53, die drie jaar is op 31 december van het kalenderjaar vóór het jaar waarin de toeslag verschuldigd is, op voorwaarde dat de inschrijving, vermeld in artikel 54, behouden blijft voor de leerling, en op voorwaarde dat het bewijs van voldoende aanwezigheid in een betrokken schooljaar geleverd wordt, zoals nader bepaald in artikel artikel 27, § 2, 1°, 2°, en § 3, § 4, § 5 en § 6.

  §2. In afwijking van paragraaf 1 wordt aan een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 53, die drie jaar is op 31 december 2018, een kleutertoeslag van 130 euro toegekend, op voorwaarde dat hij in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor kleuteronderwijs is ingeschreven.

  Aandachtspunt:
  De gearchiveerde versies van dit artikel kan je raadplegen via het groene venster "versies" in de linkerkolom.

  Het decreet van 22 maart 2019 tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 15.05.2019), artikel 56, heeft vanaf 01.01.2019 de volgende wijzigingen aangebracht:

  In artikel 55, § 1, wordt de zinsnede "artikel 13, § 2, 1°, 2° juncto § 3, § 4, § 5 en § 6, van het decreet van 8 juni 2007" vervangen door de zinsnede "artikel 27, § 2, 1°, 2°, en § 3, § 4, § 5 en § 6".

  Gearchiveerde versie geldend voor de publicatie van dit decreet 

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top