Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 56 Groeipakketdecreet

  §1. Om het recht op een kleutertoeslag als vermeld in artikel 54 en 55, vast te stellen, meldt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aan het agentschap Opgroeien regie:

  1° welke leerlingen zijn ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor kleuteronderwijs;

  2° de datum van de inschrijving;

  3° welke leerlingen zijn ingeschreven op de laatste schooldag van juni;

  4° of het bewijs van voldoende aanwezigheid in het betrokken schooljaar geleverd is, zoals nader bepaald in artikelartikel 27, § 2, 1°, 2°, en § 3, § 4, § 5 en § 6.

  §2. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de gegevens, vermeld in paragraaf 1, moeten worden meegedeeld.

  Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021) – hoofdstuk 12 - artikel 63 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 56, §1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 maart 2019, worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

  -----------------------------------

  Decreet van 22 maart 2019 tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - artikel 57 - inwerkingtreding 01.01.2019

  In artikel 56, § 1, 4°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 13, § 2, 1°, 2° juncto § 3, § 4, § 5 en § 6, van het decreet van 8 juni 2007" vervangen door de zinsnede "artikel 27, § 2, 1°, 2°, en § 3, § 4, § 5 en § 6".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top