Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 75 Groeipakketdecreet

  Het basisbedrag, vermeld in artikel 13, de zorgtoeslagen, vermeld in titel 4 van boek 2, deel 1, de sociale toeslagen, vermeld in artikel 18, en de kinderopvangtoeslag, vermeld in artikel 52, worden uitbetaald in de maand die volgt op de maand waarin het kind recht geeft op de toeslag. Het bedrag, vermeld in artikel 18/1, eerste lid, wordt uitbetaald in november 2022. De Vlaamse Regering bepaalt het exacte tijdstip.

  Een gewijzigd bedrag van de toelagen, vermeld in het eerste lid, ten gevolge van een indexering of ten gevolge van een wijziging bij of krachtens een decreet, wordt uitbetaald in de maand die volgt op de maand waarin de indexering plaatsvindt of de wijziging in werking treedt.

  Een wijziging van een toelage als vermeld in het eerste lid of een wijziging van het bedrag ervan, ten gevolge van een bepaalde gebeurtenis, wordt uitbetaald in de maand die volgt op de maand waarin die gebeurtenis zich voordoet.

  De Vlaamse Regering bepaalt het tijdstip waarop de selectieve participatietoeslagen leerling worden uitbetaald.

  Decreet van 25 november 2022 tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018, wat betreft de invoering van een eenmalige toeslag van 100 euro voor wie in november 2022 een sociale toeslag ontvangt (B.S. 07.12.2022) - artikel 3 - inwerkingtreding 01.11.2022

  In artikel 75, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt tussen woorden “in de maand die volgt op de maand waarin het kind recht geeft op de toeslag” en de zin “De Vlaamse Regering bepaalt het exacte tijdstip.” de zin ″Het bedrag, vermeld in artikel 18/1, eerste lid, wordt uitbetaald in november 2022.” ingevoegd.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top