Vlaanderen

Artikel 94 Groeipakketdecreet

Na een beslissing van de uitbetalingsactor, een beslissing van de geschillencommissie of een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing over een verzoek tot toekenning van een toelage in het kader van het gezinsbeleid kan overeenkomstig de vormen die voor het oorspronkelijke verzoek bepaald zijn, een nieuw verzoek worden ingediend.

Een nieuw verzoek kan alleen gegrond worden verklaard op voorlegging van nieuw bewijsmateriaal dat niet eerder aan de uitbetalingsactor, aan de geschillencommissie of aan de bevoegde rechtbank is voorgelegd, of ten gevolge van een wijziging in een decretale of reglementaire bepaling.

De nieuwe beslissing wordt genomen met inachtname van de regels die gelden voor elke andere beslissing en heeft alleen gevolgen voor de toekomst.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top