Vlaanderen

Artikel 102 Groeipakketdecreet

De Vlaamse Regering kan, voor de toepassing van artikel 100 en 101, de regels voor de berekening van de interest bepalen. Ze kan ook het interesttarief bepalen, maar het mag niet lager zijn dan het gewoon tarief der voorschotten boven plafond, vastgesteld door de Nationale Bank.

De Vlaamse Regering kan, voor de toepassing van artikel 101, het niet-afleggen door de begunstigde van een verklaring die is voorgeschreven door een bepaling die aan de begunstigde is meegedeeld, gelijkstellen met bedrog of bedrieglijke handelingen. De verklaring kan door een wets- of reglementaire bepaling voorgeschreven worden of voortvloeien uit een vroeger aangegane verbintenis.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top