Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 114 Groeipakketdecreet

    De voorzitter van de geschillencommissie brengt jaarlijks, uiterlijk op  1 maart, aan de minister die het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin onder zijn bevoegdheden heeft, verslag uit over de werkzaamheden die in het voorafgaande jaar zijn uitgevoerd. In het jaarverslag worden ten minste de hoeveelheid en de aard van de beroepen die in de voorliggende periode bij de geschillencommissie zijn ingediend, vermeld en wordt een samenvatting gegeven van de beslissingen die door de geschillencommissie zijn genomen, en de voorlopige maatregelen die de voorzitter van de geschillencommissie heeft getroffen. Het verslag kan worden aangevuld met adviezen om de toepassing van dit decreet te verbeteren of om vastgestelde anomalieën op te lossen.

    De beslissingen van de geschillencommissie worden geanonimiseerd en bekendgemaakt.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top