Artikel 219 Groeipakketdecreet

    Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, of dat recht geeft op kinderbijslag voor wezen overeenkomstig titel 2, en dat vóór 1 januari 2019 geplaatst is bij een particulier door bemiddeling van of ten laste van een overheidsinstantie, blijft recht geven op een forfaitaire pleegzorgbijslag van 61,79 euro zolang er geen wijziging in de plaatsing in het pleeggezin plaatsvindt.

    De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels wanneer de oorspronkelijke begunstigde niet langer regelmatig contact onderhoudt met of belangstelling toont voor het kind, overeenkomstig de toepassing van artikel 70ter van de Algemene kinderbijslagwet.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top