Artikel 220 Groeipakketdecreet

Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, of dat recht geeft op kinderbijslag voor wezen, overeenkomstig titel 2, en dat vanaf of na 1 januari 2019 geplaatst of herplaatst wordt door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid in een pleeggezin, respectievelijk in een nieuw pleeggezin als vermeld in artikel 2, 12°, van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg, geeft recht op de pleegzorgtoeslag, vermeld in artikel 17.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top