Vlaanderen

E/5 van 6 januari 2020 - EESSI

Mededeling van het VUTG van 6 januari 2020 - Europese verordening - 5

Betreft: EESSI

 

In het kader van de uniformisering en modernisering van de gegevensuitwisseling tussen lidstaten, heeft de Europese Commissie een elektronisch systeem van gegevensuitwisseling opgericht voor alle takken van de sociale zekerheid: EESSI1.

Dit project vindt zijn juridische gronden, vanaf 1 mei 2010, in volgende Europese Verordeningen:

  • Verordening (EU) 883/2004 (titel V – artikel 78)
  • Toepassingsverordening (EU) 987/2009 (titel V – artikel 98)

Alle socialezekerheidsinstellingen moeten het nodige doen om dit project te implementeren op hun eigen niveau.

Het systeem is in werking getreden op 2 juli 2019. De Belgische instellingen zijn gebonden om in dit systeem te stappen voor 1 januari 2020.

Elke socialezekerheidsinstelling heeft de kans gekregen om een eigen nationale applicatie te ontwikkelen, of de applicatie te gebruiken die in Webservice wordt aangeboden door de Europese Commissie, nl. RINA2. Binnen de sector van de Gezinsbijslagen werd gekozen voor RINA.

De testen in RINA worden momenteel uitgevoerd en elke uitbetalingsactor, zowel privaat als openbaar, nemen hieraan deel.

Naar aanleiding van deze testen en een programmeerfout in RINA, die bekend is bij de Europese Commissie, heeft de Raad van Bestuur van Orint beslist om de toegang tot EESSI met de RINA-applicatie uit te stellen tot 6 april 2020.

De Europese Commissie werd inmiddels op de hoogte gebracht en kent het belang en de hoogdringendheid om deze programmeerfout op te lossen zodat alle functies van RINA kunnen gebruikt worden.

U kan al uw vragen m.b.t. het programma EESSI sturen naar het volgende e-mailadres: EESSI@orint.be .

 

Meegedeeld via mail van 10 januari 2020 - gericht aan de uitbetalingsactoren - officiële publicatie

 

  • 1. Electronic Exchange of Social Security Information
  • 2. Reference Implementation for National Application
Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top