Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/19 van 17 juni 2020 - Verlenging termijnen

  Mededeling van het VUTG - Algemeen 19

  17 juni 2020

  Betreft: Verlenging termijnen

   

  Door de noodmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus is het voor de burgers, de voorzieningen en de bevoegde administraties vaak erg moeilijk of onmogelijk geworden om bepaalde dwingende procedures of termijnen te respecteren of dreigen de rechtszekerheid en de gerechtvaardigde belangen en verwachtingen van de burgers, de voorzieningen en de overheid ernstig in het gedrang te komen.

  Vlaams niveau

  De Vlaamse Regering keurt daarom nu het besluit1  goed dat tijdelijke aanpassingen aanbrengt aan procedures, termijnen en administratieve verplichtingen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze aanpassingen gelden tijdens de civiele noodsituatie ten gevolge van covid-19 die loopt van 20 maart 2020 en duurt voorlopig tot en met 17 juli 2020.

  Door dit besluit worden de verjaringstermijnen, vermeld in de artikelen 95, 97, en de termijn waarbinnen een partij een beroep kan instellen bij de bevoegde rechtbank na een beslissing van de geschillencommissie, vermeld in artikel 115, §1, eerste lid van het Groeipakketdecreet, die aflopen tijdens de periode van de civiele noodsituatie geschorst voor de volledige duur van de civiele noodsituatie.

  Bijgevolg zullen de bovengenoemde termijnen na de civiele noodsituatie vanaf het punt waarop ze werden geschorst, verder lopen.

  Voorbeeld: Op 15 april loopt de verjaringstermijn af. Door de bovenstaande maatregelen zal de verjaringstermijn na de civiele noodsituatie worden verlengd voor dezelfde periode als de periode van 20 maart tot en met 15 april, zijnde 27 dagen.

  Federaal niveau

  Op federaal niveau is er het koninklijk besluit nr. 2 waarbij de bepalingen o.m. de verlenging van de beroepstermijn bij de arbeidsrechtbank/familierechtbank in geschillen betreffende de toekenning/weigering van de zorgtoeslag en de aanduiding van de begunstigde(n) viseren.2

  Zo zal de termijn om een rechtsvordering in te stellen bij de arbeidsrechtbank/familierechtbank, die verstrijkt in de periode van 09 april 2020 t.e.m. 17 mei 2020 met één maand worden verlengd t.e.m. 17 juni 2020.3

  Meegedeeld via mail van 25 juni 2020 - gericht aan de uitbetalingsactorenofficiële publicatie
   
  • 1Het besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van administratieve procedures en termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van dat beleidsdomein, BS 26 mei 2020.
  • 2Artikel 1, §1, koninklijk besluit nr. 2 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken (BS 9 april 2020).
  • 3Artikel 1, koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken (BS 28 april 2020).
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top