Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/43 van 17 april 2023 - Onmogelijkheid lessen te volgen (OLTV)

  A/43 - Mededeling van het VUTG

  17 april 2023

  Betreft: onmogelijkheid lessen te volgen (OLTV)

   

  1. Algemeen

  Kinderen/jongeren hebben een onvoorwaardelijk recht1  op het Groeipakket tot en met de maand waarin ze 18 jaar worden en tot en met de maand waarin de jongere 25 jaar wordt als hij/zij:  

  • secundair onderwijs volgt; 
  • hoger onderwijs volgt; 
  • gebonden is aan een leerovereenkomst; 
  • een stage doorlooptom benoemd te kunnen worden in een openbaar ambt;  
  • schoolverlater is. 

  Het is echter mogelijk dat een kind/jongere ziek wordt gedurende het schooljaar of de zomervakantie waardoor het niet meer kan deelnemen aan de lessen of minder aanwezig kan zijn. Om te vermijden dat een jongere zijn Groeipakket verliest werd het systeem van ‘onmogelijkheid lessen te volgen’ (hierna: OLTV) in het besluit van 5 oktober 2018 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen ingeschreven. 

  De OLTV is ook opgenomen in toelichtingsnota 14 (punt  3.5). 

  2. Wat is OLTV?

  OLTV in het BVR Rechtgevend kind zijn eigenlijk 5 verschillende situaties die verspreid zitten over 3 artikels (artikelen 20, 26 en 35 BVR Rechtgevend kind).

  Er bestaan twee grote types binnen de OLTV: binnen type 1 is er voor Opgroeien een rol om de OLTV te bevestigen na 6 maanden ziekte; in type 2 is de rol van Opgroeien beperkt tot het ter beschikking stellen van een formulier maar is er geen opdracht in het eigenlijke proces van OLTV.

  2.1. TYPE 1 – Opgroeien heeft een opdracht: bevestiging OLTV  

  2.1.1. Situatie 1

  Een kind wordt ziek tijdens het school- of academiejaar en is ten gevolge van zijn ziekte afwezig2 , of moet hierdoor zijn inschrijving onder de 27 studiepunten terugbrengen of in de loop van het academiejaar de vorming waarvoor het was ingeschreven, beëindigen wegens ziekte, of moet zijn erkende leerovereenkomst of leerverbintenis opschorten.

  (artikelen 20, §1 - 26, §1 - 35, §1)

  2.1.2. Situatie 2

  Een kind jonger dan 21 jaar kan zich wegens ziekte niet inschrijven, terwijl dit kind het vorige school- of academiejaar niet ziek was.

  (artikelen 20, §3 - 26, §3 - 35, §2)

  2.1.3. Situatie 3

  Een kind dat al 21 jaar is op het moment dat het zich niet kan inschrijven wegens ziekte, terwijl het niet ziek was gedurende het vorige school- of academiejaar.

  (artikelen 20, §4 - 26, §4 - 35, §3)

  2.2. TYPE 2 – Opgroeien heeft geen opdracht

  2.2.1. Situatie 1

  Een kind schrijft zich ten gevolge van ziekte in voor minder dan 17 lesuren of, in voorkomend geval, voor minder dan 27 studiepunten, omdat het niet aankan het volledige lessenpakket te volgen.

  (artikelen 20, §2, - 26, §2)

  2.2.2. Situatie 23

  Voor het kind dat zich tijdens het school- of academiejaar inschrijft na een ziekteperiode, wordt erin voorzien dat een arts kan attesteren dat het kind niet in staat is minstens 17 lesuren te volgen of zich in te schrijven voor minstens 27 studiepunten.

  (artikelen 20, §5 - 26, §5)

  3. OLTV – Type 1

  3.1. Wanneer aanvragen?

  Het principe van de “verplicht gecombineerde aanvraag” blijft overeind. In type 1 is er een opdracht voor de evaluerend artsen van Opgroeien, in deze situaties moet dus steeds zowel de zorgtoeslag als de OLTV aangevraagd worden door de UA. De UA informeert de ouders hierover.

  De UA dient onmiddellijk een aanvraag in bij team Zoë voor de vaststelling van de specifieke ondersteuningsbehoefte via het T001 – bericht. De OLTV wordt aangevraagd, na 4 maanden ziekte, via mail. De dossierbeheerder van de UA vult hiervoor het aanvraagformulier uit bijlage 1 aan met de nodige gegevens en stuurt dit via mail naar zoe.info@opgroeien.be.

  Op dit principe zijn echter een aantal nuances die hierna worden toegelicht.

  3.1.1. Er is een beslissing zorgtoeslag

  Een kind dat erkend is als kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft een onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag tot de leeftijd van 21 jaar4 . Voor kinderen onder de leeftijd van 21 jaar die reeds een zorgtoeslag krijgen heeft een aanvraag OLTV dus geen zin omdat hun recht op de gezinsbijslagen reeds gegarandeerd is.

  Wanneer er toch een aanvraag OLTV wordt ingediend zal de SPOC van de UA een antwoord van team Zoë krijgen via mail dat de aanvraag OLTV zonder voorwerp is aangezien er een attest met voldoende punten in het kader van het onderzoek van de specifieke ondersteuningsbehoefte werd afgeleverd.

  Op dit principe geldt echter een uitzondering voor de kinderen die de leeftijd van 20 jaar en 6 maanden bereikt hebben. De garantie op de gezinsbijslagen voor kinderen met een zorgtoeslag geldt maar tot en met de maand waarin het kind 21 jaar wordt, na deze maand is een attest OLTV wel nodig om de gezinsbijslagen te kunnen behouden. Voor kinderen die de leeftijd van 20 jaar en 6 maanden bereikt hebben is een OLTV dus wel noodzakelijk. Voor deze jongeren kan er bijgevolg wel een OLTV-aanvraag ingediend worden.

  Noot: het is mogelijk dat iemand recht heeft op de zorgtoeslag, maar de toeslag niet krijgt uitbetaald. In deze verwijzen we naar het art. 8, §2, 2° van het Groeipakketdecreet: het kind geeft recht op gezinsbijslagen tot en met de maand waarin het 21 jaar wordt als het een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft. Met andere woorden: of de zorgtoeslag al dan niet wordt uitbetaald is niet het criterium, het onvoorwaardelijk recht zit in de vaststelling van de specifieke ondersteuningsbehoefte. Zoals voorzien in het art. 6, §6 van het BVR Zorgtoeslag is er sprake van een specifieke ondersteuningsbehoefte als het kind minstens 6 punten in totaal, of 4 punten in pijler 1 heeft.

  3.1.2. Er is nog geen aanvraag zorgtoeslag

  Wanneer er nog nooit een aanvraag werd ingediend voor de zorgtoeslag wordt door de UA een aanvraag ingediend bij team Zoë voor de vaststelling van de specifieke ondersteuningsbehoefte via het T001 – bericht. De OLTV wordt aangevraagd via mail. De dossierbeheerder van de UA vult hiervoor het aanvraagformulier uit bijlage 1 aan met de nodige gegevens en stuurt dit via mail naar zoe.info@opgroeien.be.

  Team Zoë behandelt zowel de aanvraag zorgtoeslag als de aanvraag OLTV prioritair.

  3.1.3. Er is een aanvraag zorgtoeslag lopende

  De uitbetaler laat via zoe.info@opgroeien.be weten dat OLTV bijkomend wordt aangevraagd.
  In dat geval wordt de hele aanvraag zorgtoeslag voorgenomen om snel tot een resultaat te komen.
  De OLTV wordt aangevraagd via mail. De dossierbeheerder van de UA vult hiervoor het aanvraagformulier uit bijlage 1 aan met de nodige gegevens en stuurt dit via mail naar zoe.info@opgroeien.be.

  3.2. Antwoord Opgroeien

  Het resultaat van het onderzoek naar de specifieke ondersteuningsbehoefte (resultaat beslissing zorgtoeslag) wordt zoals steeds overgemaakt aan de UA d.m.v. een T002 – bericht.

  Het resultaat van het onderzoek OLTV wordt niet d.m.v. de T002 kenbaar gemaakt aan de UA, noch in een andere gegevensstroom. Het attest waarin de OLTV wordt vastgesteld door Opgroeien (zie bijlage 2) wordt via mail door Zoë overgemaakt aan de SPOC’s van de UA's.

  Opgelet:

  • Er wordt door team Zoë geen apart OLTV-attest opgemaakt, indien er een positieve beslissing zorgtoeslag volgt uit de aanvraag zorgtoeslag. Op basis van de positieve beslissing zorgtoeslag is er immers reeds recht tot 21 jaar. Er wordt een uitzondering gemaakt voor jongeren die minimaal 20 jaar en 6 maanden zijn (zie toelichting in punt 3.1.1).
  • Er wordt wel een OLTV-attest opgemaakt, indien er een negatieve beslissing zorgtoeslag volgt, maar wel een OLTV wordt vastgesteld.

  4. OLTV – TYPE 2

  In de situaties in type 2 is de rol van Opgroeien beperkt tot het ter beschikking stellen van een formulier dat door een behandelend arts moet gebruikt worden (zie bijlage 3). Dit formulier is terug te vinden op:

  De begunstigden laten dit formulier invullen door een behandelend arts en maken het vervolgens over aan hun uitbetalingsactor.

  Daarnaast wordt door de UA onmiddellijk een aanvraag ingediend bij team Zoë voor de vaststelling van de specifieke ondersteuningsbehoefte via het T001 – bericht. Het resultaat van dit onderzoek (resultaat beslissing zorgtoeslag) wordt overgemaakt aan de UA d.m.v. een T002 – bericht.

   

  Conclusie – TYPE 1

  • Het kind wordt ziek in de loop van het school- of academiejaar en is dan nog geen 21 jaar:

  Niet-hoger onderwijs

  wegens ziekte afwezig

  • ziek < 6 maanden: attest behandelend arts
  • ziek > 6 maanden: onderzoek team Zoë

  = wettiging van afwezigheid vanaf 7e maand

  + medisch-sociale evaluatie zorgtoeslag

  -> opstarten bij begin 4e maand ziekte om continuïteit van betalingen te garanderen

  -> aanvraag onmiddellijk indienen voor zorgtoeslag (T001) en OLTV (mail) na 4 maanden ziekte indien nodig

  Hoger onderwijs

  wegens ziekte

  • inschrijving teruggebracht tot minder dan 27 studiepunten
  • of studies stopgezet

  Leerovereenkomst

  de leerovereenkomst of leerverbintenis wordt opgeschort wegens ziekte van het kind

  • Het kind wordt ziek in de zomervakantie en is nog geen 21 jaar:

  Niet-hoger onderwijs

   

  wegens ziekte
  niet kunnen inschrijven

  onderzoek team Zoë voor onmogelijkheid om de lessen te volgen

  vanaf begin schooljaar (1 september) of begin academiejaar (1 oktober)

  + medisch-sociale evaluatie zorgtoeslag

  -> aanvraag onmiddellijk indienen voor zorgtoeslag (T001) en OLTV (mail) indien nodig

  Hoger onderwijs

  Leerovereenkomst

  • Het kind wordt ziek in de zomervakantie en is al 21 jaar bij het begin van de ziekte:

  Niet-hoger onderwijs

   

   

  wegens ziekte
  niet kunnen inschrijven

  • ziek < 6 maanden5 : attest behandelend arts
  • ziek > 6 maanden: onderzoek team Zoë

  = wettiging van afwezigheid vanaf 7e maand

  -> opstarten bij begin 4e maand ziekte om continuïteit van betalingen te garanderen

  -> aanvraag indienen voor OLTV (mail) indien nodig

  Hoger onderwijs

  Leerovereenkomst

  5. Bijlagen

   

  6. Inwerkingtreding

  Deze mededeling treedt in werking vanaf 1 mei 2023.

  7. Vragen

  Vragen betreffende deze mededeling kunnen gericht worden aan advies@vutg.be, met vermelding van de titel van deze mededeling in het onderwerp van uw mail.

  • 1De uitzondering hierop zijn de kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, zij hebben onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket tot en met de maand waarin ze 21 jaar worden.
  • 2Dit heeft betrekking op het secundair onderwijs.
  • 3Voor het modulair onderwijs verwijzen we naar de toelichtingsnota 14 van 25 september 2019 en de dienstbrief 999/163 van 2 juli 2012.
  • 4Art. 8, §2, 2° Groeipakketdecreet van 2018.
  • 5De termijn van 6 maanden ziekte begint te tellen vanaf het begin van het school- of academiejaar (1 september of 1 oktober). Zo loopt de maximale periode van erkenning als zieke student t/m het einde van de zomervakantie.
  Datum van afkondiging
  Top