Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Welke kinderen maken deel uit van het gezin?

  Voor de bepaling van de gezinsgrootte worden de volgende kinderen meegeteld :

  • de kinderen van de begunstigden in de begunstigdenkern
  • de kinderen die door één van de begunstigden in de begunstigdenkern in co-ouderschap met gelijkverdeelde huisvesting worden opgevoed
  • de andere kinderen voor wie één van de begunstigden in de begunstigdenkern de enige begunstigde is

  Er wordt geen rekening gehouden met adres en domicilie van de kinderen.

  Wordt er betaald aan de bijslagtrekkende, dan worden enkel de kinderen in de bijslagtrekkendekern meegeteld.

  Wat als een persoon tegelijkertijd bijslagtrekkende en begunstigde of mede-begunstigde is voor verschillende kinderen?

  In dit geval gaat men als volgt te werk :

  • in dossiers met betaling aan de bijslagtrekkende : enkel de kinderen in de bijslagtrekkendekern tellen mee
  • in dossiers met betaling aan de begunstigde worden volgende kinderen meegeteld:
   • de kinderen van de begunstigden in de begunstigdenkern
   • de kinderen die door één van de begunstigden in de begunstigdenkern in co-ouderschap met gelijkverdeelde huisvesting worden opgevoed
   • de andere kinderen voor wie één van de begunstigden in de begunstigdenkern de enige begunstigde is
   • de andere kinderen voor wie één van de begunstigden de bijslagtrekkende is

  Wat als het kind niet officieel deel uitmaakt van het gezin van de begunstigde?

  Indien een kind niet officieel deel uitmaakt van het gezin van de begunstigde kan dit bewezen worden aan de hand van volgende documenten:

  1. Model 2
  2. Attest van vaststelling van de politie
  3. Beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof
  4. Attest van vaststelling door het OCMW
  5. Een vaststelling gemaakt door een andere overheidsdienst

  Deze documenten moeten worden aangevuld met een verklaring van de begunstigde en een controle ter plaatse door de gezinsinspecteur.

  De minister kan de lijst met officiële documenten die aanvaard worden om het Rijksregister te weerleggen verder aanvullen.

  Aandachtspunten:

  1. Een kind dat bijslagtrekkende/begunstigde is voor zichzelf en dat één van zijn ouders aanwijst als begunstigde, telt niet mee om de gezinsgrootte van de aangewezen ouder te bepalen, als het een ander domicilie heeft dan de aangewezen ouder. (Art. 57, §3 Groeipakketdecreet)
  2. Rechtgevende kinderen die samenwonen en bijslagtrekkende/begunstigde zijn voor zichzelf, vormen elk apart een gezin voor zichzelf. Zij tellen dus niet mee om elkaars gezinsgrootte te bepalen. OPGELET : wanneer zij echter een gemeenschappelijk kind hebben, vervalt deze uitzondering en tellen zij wel mee voor het bepalen van de gezinsgrootte.

  Datum laatste bijwerking
  Top