Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

27 januari 2023 - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 23 van het decreet van 1 juli 2022 tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018 en tot uitlegging van artikel 8 van het Groeipakketdecreet van 2018 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag (B.S. 08.05.2023)

  Rechtsgronden
  Dit besluit is gebaseerd op:

  - het Groeipakketdecreet van 2018, artikel 16, § 1, derde en vierde lid, artikel 68, § 2 en artikel 218;
  - het decreet van 1 juli 2022 tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018 en tot uitlegging van artikel 8 van het Groeipakketdecreet van 2018, artikel 23.

  Vormvereisten
  De volgende vormvereisten zijn vervuld:
  - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 18 november 2022.
  - De Raad van State heeft advies 72.685/1 gegeven op 5 januari 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  Initiatiefnemer
  Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

  Na beraadslaging,
  DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

  HOOFDSTUK 1. Uitvoering artikel 23 van het decreet van 1 juli 2022 tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018 en tot uitlegging van artikel 8 van het Groeipakketdecreet van 2018

  Artikel 1. De toekennings- en verdelingsregels, vermeld in artikel 68, § 1 en § 2, van het Groeipakketdecreet van 2018, blijven gelden tot en met 31 december 2024 voor het Fonds Jongerenwelzijn, de voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning.
  In het eerste lid wordt verstaan onder:

  1. Fonds Jongerenwelzijn: het fonds als vermeld in artikel 54 van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand;
  2. Voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: de voorzieningen, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap;
  3. Voorzieningen van centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning: de voorzieningen die zijn vergund conform het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning.

  HOOFDSTUK 2. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid
  (...)

  HOOFDSTUK 3. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag
  (...)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top