Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

29 januari 2021 - Besluit van de Vlaamse Regering over het recht op gezinsbijslag voor een categorie van kinderen die ingeschreven waren in een door Famifed erkende privé-onderwijsinrichting (B.S. 03.03.2021)

  Nota's

  Nota aan de Vlaamse Regering - definitieve goedkeuring 29 januari 2021

  Adviezen

  Advies 68.269/1 van 11 december 2020 van de Raad van State

  Rechtsgrond
  Dit besluit is gebaseerd op:
  - het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikel 8, §2, derde lid, en §3, tweede lid.

  Vormvereisten
  De volgende vormvereisten zijn vervuld:
  - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 13 oktober 2020.
  - De Raad van State heeft advies 68.269/1 gegeven op 11 december 2020.

  Initiatiefnemer
  Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

  Na beraadslaging,

  DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

   

  Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder decreet van 27 april 2018: het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.

   
  Art. 2. Dit besluit is van toepassing op kinderen die op 31 december 2018 recht op kinderbijslag geven doordat ze onderwijs volgen als vermeld in artikel 62, §3, van de Algemene Kinderbijslagwet in een door Famifed erkende privé-onderwijsinrichting als vermeld in de lijst die is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.
   
  Art. 3. Ter uitvoering van artikel 8, §2, derde lid, van het decreet van 27 april 2018, blijven de kinderen, vermeld in artikel 2 van dit besluit, die uitgesloten zijn van het recht op gezinsbijslag conform artikel 8, §2, eerste en tweede lid, van het voormelde decreet, recht geven op gezinsbijslag voor de duurtijd van hun opleiding in een door FAMIFED erkende privé-onderwijsinrichting als vermeld in de lijst die is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, als ze aan al de volgende voorwaarden voldoen:
  1° ze zijn ingeschreven in de voormelde privé-onderwijsinrichting op 31 december 2018;
  2° ze volgen een voldoende aantal lesuren;
  3° ze voldoen aan de leeftijdsgrenzen, vermeld in artikel 8, §2, eerste lid, van het voormelde decreet.
  In het eerste lid wordt verstaan onder voldoende aantal lesuren: zeventien uur per week. Een lestijd van vijftig minuten wordt gelijkgesteld met een uur.
   
  Art. 4. Voor de kinderen uit artikel 3 geldt een algemene vrijstelling van de toekenningsvoorwaarden vermeld in artikel 8, §3, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018 voor zover zij de betrokken opleiding buiten België volgen.
   
  Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.
   
  Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, is belast met de uitvoering van dit besluit.
   
   
  Gezien om te worden gevoegd als bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2021 over het recht op gezinsbijslag voor een categorie van kinderen die ingeschreven waren in een door Famifed erkende privé-onderwijsinrichting
   
  Brussel, 29 januari 2021.
   
  De minister-president van de Vlaamse Regering,
  Jan JAMBON
   
  De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
  Wouter BEKE
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top