Artikel 1 BVR Begunstigden

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. ...;
  2. minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 2 - artikel 2 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid wordt punt 1° opgeheven.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top