Vlaanderen

Artikel 1 BVR Begunstigden

In dit besluit wordt verstaan onder:

1°       decreet van 27 april 2018: het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid; 2°       minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top