Artikel 3 BVR Begunstigden

  §1. Indien een pleegzorger begunstigde is voor een pleegkind en daarnaast ook begunstigde is voor een of meerdere kinderen binnen zijn gezin, gezamenlijk met een andere begunstigde in zijn gezin, wordt deze laatste eveneens als begunstigde aangeduid voor dit pleegkind onder toepassing van artikel 59, §2, tweede lid van het Groeipakketdecreet van 2018.

  §2. Indien er meerdere begunstigden zijn waarmee de pleegzorger een gezin vormt, waarmee hij samen begunstigde is voor kinderen binnen dit gezin, bepaalt de pleegzorger welk van deze begunstigden wordt aangeduid als bijkomende begunstigde voor het pleegkind.

  De uitbetalingsactor die het plaatsingsbericht heeft ontvangen brengt de pleegzorger op de hoogte van het feit dat hij de keuze uit het eerste lid moet maken, op het ogenblik dat de situatie uit het eerste lid aanvangt. De pleegzorger bevestigt binnen de drie maanden op elektronische of schriftelijke wijze zijn keuze aan zijn uitbetalingsactor. De pleegzorger dagtekent en ondertekent de bevestiging van zijn keuze.

  De aanduiding van de bijkomende begunstigde heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin de bevestiging werd ondertekend. Als er tussen de datum van ondertekening van de bevestiging vermeld in het tweede lid en de datum van ontvangst van deze bevestiging door de uitbetalingsactor meer dan 14 dagen zijn verlopen, heeft de aanduiding van bijkomende begunstigde slechts uitwerking vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin de uitbetalingsactor de bevestiging heeft ontvangen. De uitbetalingsactor die het plaatsingsbericht ontving draagt desgevallend het dossier over aan de bevoegde uitbetalingsactor die vanaf dan de betalingen zal verder zetten. De wijziging van uitbetalingsactor en van bankrekening zijn vervolgens mogelijk onder toepassing van artikel 65, §2 van het Groeipakketdecreet van 2018.

  Indien de pleegzorger niet overeenkomstig het tweede lid binnen de drie maand zijn keuze heeft bevestigd, blijft de uitbetalingsactor die het plaatsingsbericht ontving, de bevoegde uitbetalingsactor. De datum van dagtekening is daarbij de datum die in aanmerking wordt genomen om te bepalen of de termijn van drie maanden werd overschreden, tenzij er tussen de dagtekening en de datum van ontvangst van de bevestiging meer dan 14 dagen zijn verlopen, in welk geval de datum van ontvangst geldt.

  §3. Indien een pleegzorger begunstigde is voor een pleegkind en zich niet in de situatie van de eerste en de tweede paragraaf bevindt, kan hij een andere persoon in zijn gezin als bijkomende begunstigde aanduiden. Hij bevestigt daartoe op elektronische of schriftelijke wijze deze keuze aan zijn uitbetalingsactor. De pleegzorger dagtekent en ondertekent de bevestiging van zijn keuze.

  De aanduiding van de bijkomende begunstigde heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin het verzoek werd ondertekend. Als er tussen de datum van ondertekening van het verzoek vermeld in het tweede en derde lid en de datum van ontvangst van het verzoek door de uitbetalingsactor meer dan 14 dagen zijn verlopen, heeft de aanduiding van bijkomende begunstigde slechts uitwerking vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin de uitbetalingsactor het verzoek heeft ontvangen. De wijziging van uitbetalingsactor en van bankrekening zijn vervolgens mogelijk onder toepassing van artikel 65, §2 van het decreet van het Groeipakketdecreet van 2018.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 2 - artikel 4 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” telkens vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  Gearchiveerde versie (01.01.2019 - 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top