Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 5 BVR Begunstigden

  §1. Het verzoek tot wijziging van uitbetalingsactor of bankrekening, vermeld in artikel 64, §2, eerste lid, en artikel 65, §2, eerste lid, van het Groeipakketdecreet van 2018, wordt ingediend conform de voorwaarden, vermeld in artikel 4, §1 tot en met §3.

  §2. Het verzoek tot wijziging van uitbetalingsactor kan worden ingediend bij een nieuw gekozen uitbetalingsactor of bij de actieve uitbetalingsactor.

  §3. Een verzoek tot wijziging van uitbetalingsactor dat ingediend is gedurende de verplichte aansluitingsperiode van één jaar, heeft uitwerking één jaar na de dag van aansluiting bij de actieve uitbetalingsactor. Als verschillende verzoeken tot wijziging geregistreerd zijn tijdens het eerste aansluitingsjaar, heeft alleen het laatst ontvangen verzoek uitwerking.

  Een verzoek tot wijziging van uitbetalingsactor dat ingediend is na de verplichte aansluitingsperiode van één jaar, heeft uitwerking de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het verzoek tot wijziging is ingediend. Als verschillende verzoeken tot wijziging tijdens hetzelfde kwartaal geregistreerd zijn, heeft alleen het laatst ontvangen verzoek uitwerking.

  De verplichte aansluitingsperiode van één jaar, vermeld in artikel 64, §2, tweede lid, en artikel 65, §2, tweede lid, van het Groeipakketdecreet van 2018, vangt aan vanaf de datum van uitwerking van het laatst ontvangen verzoek, vermeld in het eerste en tweede lid, bij de gekozen uitbetalingsactor.

  §4. De actieve uitbetalingsactor volgt de geregistreerde verzoeken tot wijzing van uitbetalingsactor op en verstrekt de gekozen uitbetalingsactor de nodige informatie. Die informatie wordt verstrekt op de eerste werkdag van de maand waarin het verzoek tot wijziging uitwerking heeft. De actieve uitbetalingsactor betaalt de gezinsbijslagen verder uit tot op het moment waarop het dossier aan de nieuwe uitbetalingsactor overgedragen wordt.

  In het eerste lid wordt verstaan onder werkdag: een dag die geen zaterdag, zondag of feestdag is.

  De minister bepaalt welke informatie moet worden afgeleverd aan de gekozen uitbetalingsactor.

  §5. Als een uitbetalingsactor een verzoek tot wijziging van uitbetalingsactor ontvangt, brengt hij de begunstigden elektronisch of schriftelijk op de hoogte van de ontvangst van dat verzoek en deelt hij hen mee dat het verzoek elektronisch of schriftelijk herroepen kan worden tot de datum waarop het verzoek tot wijziging uitwerking heeft.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 2 - artikel 6 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 5, §1 en §3, derde lid, artikel 6, §1 en §2, eerste lid, artikel 7, eerste lid, artikel 8, eerste lid, artikel 10, artikel 11, §1, artikel 12, eerste lid en artikel 13, §1, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top