Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 6 BVR Begunstigden

  §1. Een begunstigde die overeenkomstig artikel 65, §3 van het Groeipakketdecreet van 2018 zijn toestemming voor de gekozen uitbetalingsactor of bankrekening intrekt, brengt de actieve uitbetalingsactor daarvan elektronisch of schriftelijk op de hoogte. De uitbetalingsactor brengt de andere begunstigde onmiddellijk van die intrekking op de hoogte.

  §2. De begunstigden wijzen overeenkomstig artikel 65, §2, van het Groeipakketdecreet van 2018 samen een nieuwe uitbetalingsactor of bankrekening aan. Het verzoek tot wijziging van uitbetalingsactor heeft uitwerking conform artikel 5, §3, van dit besluit.

  Bij gebrek aan een akkoord kan de jongste begunstigde een andere uitbetalingsactor of bankrekening kiezen overeenkomstig artikel 65, §5, derde lid, van het voormelde decreet. Het verzoek tot wijziging van uitbetalingsactor als gevolg van de intrekking van de toestemming heeft uitwerking conform artikel 5, §3, van dit besluit.

  Als de jongste begunstigde niet reageert op de intrekking van de toestemming voor de gekozen uitbetalingsactor door de oudste begunstigde, blijft de huidige uitbetalingsactor bevoegd. Als de jongste begunstigde niet reageert op de intrekking van de toestemming voor de gekozen bankrekening van de oudste begunstigde, blijft de gekozen bankrekening behouden.

  De oudste begunstigde kan de uitbetalingsactor of de bankrekening kiezen als de jongste begunstigde niet in de mogelijkheid is om te reageren op de intrekking van de oudste begunstigde en als de oudste begunstigde het bewijs van die onmogelijkheid kan leveren aan de uitbetalingsactor.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 2 - artikel 6 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 5, §1 en §3, derde lid, artikel 6, §1 en §2, eerste lid, artikel 7, eerste lid, artikel 8, eerste lid, artikel 10, artikel 11, §1, artikel 12, eerste lid en artikel 13, §1, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top