Artikel 8 BVR Begunstigden

  Gearchiveerde versie

   

  De gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1, van het decreet van 27 april 2018, verschuldigd voor een rechtgevend kind dat door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid in een instelling is geplaatst, worden voor twee derde aan die instelling en voor één derde aan de begunstigden betaald.

  Als een rechtgevend kind ten laste van het agentschap Opgroeien regie wordt geplaatst, wordt, in afwijking van het eerste lid, twee derde van de gezinsbijslagen aan het Fonds Jongerenwelzijn uitbetaald.

  De minister bepaalt de nadere regels voor de toepassing van de verdeelsleutel, vermeld in het eerste lid.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 33 - artikel 460 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 8, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “Agentschap Jongerenwelzijn” vervangen door de woorden “agentschap Opgroeien regie”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.2019)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top