Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 17 BVR Begunstigden

  §1. De terugbetaling van voorschotten aan het OCMW, vermeld in artikel 78 van het decreet van 27 april 2018, betaald aan de begunstigden conform artikel 99 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. de terugbetaling heeft alleen betrekking op de sommen die het OCMW als voorschot heeft uitbetaald op de toelagen in het kader van het gezinsbeleid vóór de kennisgeving door de uitbetalingsactor van de vaststelling van het recht op de toelagen;
  2. de periode waarvoor de terugbetaling wordt gevraagd, stemt overeen met de periode waarop de achterstallige betalingen betrekking hebben;
  3. de voorschotten zijn al toegekend aan de begunstigden.

  §2. Om de terugbetaling van de voorschotten te vorderen, bezorgt het OCMW de volgende documenten aan de uitbetalingsactor:

  1. de aanvraag van terugbetaling op basis van de wettelijke subrogatie in verband met het dossier van de begunstigden;
  2. een overzicht van de betaalde voorschotten, waarbij wordt aangegeven op welke maanden, welke toelagen en kinderen die betrekking hebben, en wie de voorschotten ontvangen heeft.

  §3. De uitbetalingsactor brengt zowel het OCMW als de begunstigde op de hoogte van de terugbetaling van de voorschotten aan het OCMW.

  Als de voorschotten niet kunnen worden terugbetaald aan het OCMW, brengt de uitbetalingsactor het OCMW daarvan onmiddellijk met een gemotiveerde beslissing op de hoogte.

  §4. De minister kan de nadere voorwaarden bepalen voor de terugbetaling van de voorschotten op de toelagen in het kader van het gezinsbeleid die het OCMW betaald heeft.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top