Vlaanderen

Artikel 16 BVR Begunstigden

De uitbetalingsactoren worden elektronisch of schriftelijk met een duidelijk leesbare en volledige kopie van de gerechtelijke uitspraak op de hoogte gebracht van de gerechtelijke uitspraken van de bevoegde rechtbanken over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.

De gerechtelijke uitspraken tot aanwijzing van een begunstigde, vermeld in titel 1 van boek 2, deel 4, van het decreet van 27 april 2018, hebben uitwerking de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de uitbetalingsactor de uitspraak ontvangt.

De gerechtelijke uitspraken die betrekking hebben op de voorwaarden van uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, vermeld in titel 2 van boek 2, deel 4, van het voormelde decreet, hebben uitwerking vanaf de datum waarop de uitbetalingsactor de uitspraak ontvangt.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top