Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 4 BVR Gegevensverwerking

  Gearchiveerde versie

   

  §1. In deze paragraaf wordt verstaan onder:

  1. Groeipakketapplicatie: de berekenmotor met de bijbehorende kernprocessen die alle uitbetalingsactoren gebruiken om toelagen in het kader van het gezinsbeleid toe te kennen en uit te betalen;
  2. Vlaams kadaster Groeipakket: het  centrale repertorium voor alle kinderen die  een recht openen op de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, waarin vermeld wordt welke uitbetalingsactoren bevoegd zijn om de vermelde toelagen toe te kennen en uit te betalen, zoals opgenomen in artikel 7/1, eerst lid, 5° van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie.

  De uitbetalingsactoren krijgen via het gegevensnetwerk KRING toegang tot de gegevens van de personen die aangesloten zijn bij de uitbetalingsactor in kwestie met het oog op de uitbetaling van de toelagen en alle daaraan verbonden opdrachten. De toewijzing aan de bevoegde uitbetalingsactor geschiedt via het Vlaams kadaster Groeipakket.

  De uitbetalingsactoren verwerken de persoonsgegevens in de Groeipakketapplicatie.

  Elke uitbetalingsactor is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die hij verwerkt in de Groeipakketapplicatie.

  §2. Het agentschap krijgt toegang tot de persoonsgegevens via het gegevensnetwerk KRING voor de volgende doeleinden:

  1. de taken van het agentschap, vermeld in artikel 5 van het decreet  van 7 juli  2017;
  2. de taken van de klachten- en bemiddelingsdienst, vermeld in artikel 19 van het decreet van 7 juli 2017;
  3. de taken van de sociale inspectie en de begeleidingsdienst, vermeld in artikel 23 van het decreet van 7 juli 2017.

  De uitbetalingsactoren, de bijslagtrekkenden en de begunstigden bezorgen op verzoek van de klachten- en bemiddelingsdienst of de toezichthouder de gevraagde gegevens op de wijze en binnen de termijn, vermeld in het verzoek. Deze gegevens worden opgevraagd met betrekking tot de in paragraaf 2 vermelde taken en enkel voor zover de gegevens niet ter beschikking zijn in het gegevensnetwerk KRING of andere digitale bronnen.

  §3. Het agentschap Opgroeien regie krijgt toegang tot de persoonsgegevens via het gegevensnetwerk KRING voor de volgende doeleinden:

  1. de taken, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 30 april 2004 betreffende  de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie;
  2. de taken van de geschillencommissie, vermeld in artikel 104 van het decreet van 27 april 2018.

  De uitbetalingsactoren de bijslagtrekkenden, de begunstigden en de klachten- en bemiddelingsdienst van het agentschap bezorgen op verzoek van de geschillencommissie, vermeld in artikel 104 van het decreet van 27 april 2018, de gevraagde gegevens op de wijze en binnen de termijnen, vermeld in het verzoek. Deze gegevens worden opgevraagd met betrekking tot de in paragraaf 3 vermelde taken en enkel voor zover de gegevens niet ter beschikking zijn in het gegevensnetwerk KRING of andere digitale gegevensbronnen.

  §4. Het agentschap, het agentschap Opgroeien regie en de uitbetalingsactoren kunnen de relevante persoonsgegevens uitwisselen naar aanleiding van:

  1. een geschil tussen een uitbetalingsactor en een begunstigde over een recht op toelagen gezinsbeleid of de uitbetaling ervan, dat de klachten- en bemiddelingsdienst behandeld heeft, als de begunstigde vervolgens een dossier indient bij de geschillencommissie, vermeld in artikel 104 van het decreet van 27 april 2018;
  2. een beroepsdossier dat de geschillencommissie, vermeld in artikel 104 van het decreet van 27 april 2018, behandeld heeft, waarvoor een controle wordt gevraagd bij de sociale inspectie en de begeleidingsdienst, vermeld in artikel 110, tweede lid, van het decreet van 27 april 2018.

  Het agentschap Opgroeien regie kan nader bepalen welke vormvereisten gelden voor de jaarlijkse rapportering met betrekking tot de klachten en de bemiddelingsdossiers die het agentschap opvolgt. Het agentschap Opgroeien regie legt de termijn vast waarin de rapportering wordt bezorgd.

  §5. Het agentschap Opgroeien regie en het agentschap bewaren de gegevens tot het dossier vijf jaar is afgesloten conform artikel 95 tot en met 99 van het decreet van 27 april 2018.

  De gegevens die niet meer worden gebruikt om toelagen in het kader van het gezinsbeleid toe te kennen, worden gearchiveerd conform de bepalingen van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top