Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 6 BVR Gegevensverwerking

  §1. In dit artikel wordt verstaan onder evaluerende arts: een arts die beschikt over een erkenning van het agentschap Opgroeien regie conform artikel 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018.

  §2. De evaluerende arts stelt de ernst van de gevolgen van de specifieke ondersteuningsbehoefte vast met het oog op de uitbetaling van een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte als vermeld in artikel 16, §1, van het decreet van 27 april 2018 en overeenkomstig artikel 6 en 7 van het besluit van 7 december 2018.

  §3. De begunstigden of bijslagtrekkende bezorgen de volgende gegevens aan het agentschap Opgroeien regie:

  1. de identificatiegegevens van het kind;
  2. het rijksregisternummer van het kind;
  3. de identificatiegegevens van de ouders of opvoeders van het kind;
  4. de contactgegevens van de indiener van de aanvraag tot medische vaststelling;
  5. de sociale en medische gegevens, vermeld op het inlichtingenformulier dat het agentschap Opgroeien regie aan de begunstigde heeft bezorgd;
  6. het medisch inlichtingenformulier dat de behandelende arts heeft opgemaakt.

  Het agentschap Opgroeien regie bezorgt de gegevens aan de evaluerende arts. De arts bezorgt het eindresultaat van de vaststelling van de gevolgen van de specifieke ondersteuningsbehoefte aan het agentschap Opgroeien regie. Het agentschap Opgroeien regie bezorgt het eindresultaat van die vaststelling vervolgens aan de bevoegde uitbetalingsactor.

  §4. Als een multidisciplinair team een aanvraag van niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening indient, stelt de arts die binnen het multidisciplinaire team betrokken was bij die aanvraag, ook de ernst van de specifieke ondersteuningsbehoefte, vermeld in artikel 16, §1, van het decreet van 27 april 2018, vast overeenkomstig artikel 6 en 7 van het besluit van 7 december 2018.

  In het eerste lid wordt verstaan onder multidisciplinair team: een erkend multidisciplinair team als vermeld in artikel 1, 12°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp.

  De arts, vermeld in het eerste lid, bezorgt het agentschap Opgroeien regie de vaststelling van de ernst van de gevolgen van de specifieke ondersteuningsbehoefte. De arts bezorgt ook alle relevante informatie over de vastgestelde specifieke ondersteuningsbehoefte van het kind aan het agentschap Opgroeien regie voor de herzieningsprocedure, vermeld in artikel 19 en 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018. Het agentschap Opgroeien regie bezorgt de vaststelling vervolgens aan de bevoegde uitbetalingsactor.

  §5. De gegevens over de gezondheid van de kinderen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte worden verwerkt bij het agentschap Opgroeien regie onder de verantwoordelijkheid van een persoon die overeenkomstig de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, gemachtigd is de geneeskunde uit te oefenen.

  Alle personen die betrokken zijn bij de verwerking van de gegevens in het kader van de toekenning van de zorgtoeslag bij het agentschap Opgroeien regie en bij deuitbetalingsactoren, zijn onderworpen aan de geheimhoudingsplicht. Ze ondertekenen daartoe een geheimhoudingsverklaring.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top