Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 6/1 BVR Gegevensverwerking

  §1. In dit artikel wordt verstaan onder besluit van 5 oktober 2018: het besluit van de Vlaamse Regering 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen.

  § 2. De begunstigden of bijslagtrekkende bezorgen de volgende gegevens aan het agentschap Opgroeien regie met het oog op de attestering van de afwezigheid of de onmogelijkheid om de lessen te volgen, als vermeld in artikel 20, § 1, tweede lid, § 3, en § 4, tweede lid, artikel 26, § 1, tweede lid, § 3, en § 4, tweede lid en artikel 35, § 1, tweede lid, § 2, en § 3, tweede lid, van het besluit van 5 oktober 2018:

  1. de identificatiegegevens van het kind;
  2. het rijksregisternummer van het kind;
  3. de identificatiegegevens van de ouders of opvoeders van het kind;
  4. de sociale en medische gegevens, vermeld op het inlichtingenformulier dat het agentschap Opgroeien regie aan de begunstigden of bijslagtrekkende heeft bezorgd;
  5. het medisch inlichtingenformulier dat de behandelende arts heeft opgemaakt.

  Het agentschap Opgroeien regie bezorgt de gegevens aan de bevoegde dienst. De bevoegde dienst bezorgt de attestering van de afwezigheid of de onmogelijkheid om lessen te volgen aan het agentschap Opgroeien regie. Het agentschap Opgroeien regie bezorgt de attestering vervolgens aan de bevoegde uitbetalingsactor.

  § 3. De gegevens over de gezondheid van de kinderen waarvoor de afwezigheid wegens ziekte of de onmogelijk om lessen te volgen moet worden geattesteerd, vermeld in artikel 20, § 1, tweede lid, § 3, en § 4, tweede lid, artikel 26, § 1, tweede lid, § 3, en § 4, tweede lid en artikel 35, § 1, tweede lid, § 2, en § 3, tweede lid, van het besluit van 5 oktober 2018, worden verwerkt bij het agentschap Opgroeien regie onder de verantwoordelijkheid van een persoon die overeenkomstig de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, gemachtigd is de geneeskunde uit te oefenen.

  Alle personen die betrokken zijn bij de verwerking van de gegevens, vermeld in dit artikel, bij het agentschap Opgroeien regie en bij de uitbetalingsactoren, zijn onderworpen aan de geheimhoudingsplicht. Ze ondertekenen daartoe een geheimhoudingsverklaring.

  Top