Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 8 BVR Gegevensverwerking

  De uitbetalingsactoren kunnen alle inlichtingen inwinnen die noodzakelijk zijn voor de toepassing van artikel 24 van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de selectieve participatietoeslagen leerling.

  De uitbetalingsactoren kunnen eveneens gegevens uitwisselen met de voor studiefinanciering bevoegde overheden uit het buitenland, voor zover deze informatieuitwisseling noodzakelijk is voor de toepassing van de buitenlandse regelgeving en berust op een schriftelijk afsprakenkader tussen het agentschap Opgroeien regie en de betrokken overheidsdiensten, met inachtname van de algemene verordening gegevensbescherming.

  Diegene die de selectieve participatietoeslag aanvraagt, de persoon die de selectieve participatietoeslag ontvangt, of de persoon die in het onderhoud van de leerling voorziet, moet zijn uitbetalingsactor op de hoogte brengen van nieuwe gegevens die relevant zijn voor de behandeling van het dossier.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top