Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 8/1 BVR Gegevensverwerking

  § 1. De uitbetalingsactoren kunnen alle inlichtingen inwinnen die noodzakelijk zijn voor de toepassing van artikel 56/1 van het Groeipakketdecreet van 2018 en het Besluit Ondersteuningstoeslag van 2022.

  § 2. Om de schorsing van de ondersteuningstoeslag, vermeld in artikel 7 van het Besluit Ondersteuningstoeslag van 2022, vast te stellen, worden op periodieke wijze de identificatiegegevens en de begin- en eindperiode van de schorsingsperiode meegedeeld aan het agentschap Opgroeien regie, het agentschap en de uitbetalingsactoren van de hiernavolgende kinderen:

  1. de kinderen die in een internaat zijn ingeschreven;
  2. de kinderen die een beroep doen op niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning;
  3. de kinderen die een beroep doen op een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning;
  4. de kinderen die een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming ontvangen als vermeld in de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
  5. de kinderen die een basisondersteuningsbudget ontvangen als vermeld in artikel 233, § 3, of artikel 641, eerste lid, 2°, van het besluit van 30 november 2018.

  § 3. Om de attestering dat het kind recht heeft op de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, vermeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit Ondersteuningstoeslag van 2022, vast te stellen, bezorgt het agentschap Opgroeien regie op periodieke wijze het rijksregisternummer van de kinderen aan wie minstens 12 punten worden toegekend overeenkomstig het driepijlersysteem aan de uitbetalingsactoren en aan het agentschap.

  § 4. Voor de kinderen die hun woonplaats hebben in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en een verzoek als vermeld in artikel 56/1, tweede lid, van het Groeipakketdecreet van 2018, indienen, bezorgt de bevoegde overheid op periodieke wijze de attestering die aantoont dat het kind recht kan hebben op de verhoogde kinderbijslag, vermeld in artikel 5, tweede lid, van het Besluit Ondersteuningstoeslag van 2022, aan het agentschap Opgroeien regie, het agentschap en de uitbetalingsactoren.

  § 5. De gegevens, vermeld in dit artikel, worden uitgewisseld op een beveiligde elektronische manier.

  § 6. Conform artikel 7 van het Groeipakketdecreet van 2018 worden de persoonsgegevens, vermeld in dit artikel, door de uitbetalingsactoren bewaard tot vijf jaar na de afsluiting van het gezinsdossier.

  Het agentschap Opgroeien regie en het agentschap bewaren de persoonsgegevens, vermeld in dit artikel, tot het dossier vijf jaar is afgesloten conform artikel 95 tot en met 99 van het Groeipakketdecreet van 2018.

  § 7. Conform artikel 12 van de voornoemde verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 informeren het agentschap Opgroeien regie, het agentschap en de uitbetalingsactoren de betrokkenen over de verwerking via hun website.

  Top