Artikel 1 BVR Handhaving

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. decreet van 27 april 2018: het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;
  2. fraude: de inbreuken van niveau 1, vermeld in artikel 137, van het decreet van 27 april 2018, en de inbreuken van niveau 2, vermeld in artikel 138 van het voormelde decreet;
  3. minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen.
Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top