Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 2 BVR Handhaving

  De uitbetalingsactoren en begunstigden bezorgen, overeenkomstig artikel 122, §1, van het decreet van 27 april 2018 op verzoek van de toezichthouders, alle informatie die betrekking heeft op de toelage in het kader van het gezinsbeleid die aan een controle wordt onderworpen. Als dat mogelijk is, worden die gegevens op elektronische wijze ter beschikking gesteld.

  De minister kan nadere regels bepalen over de aard, de vorm en de termijn waarin de private uitbetalingsactoren en de gezinnen gegevens ter beschikking moeten stellen van de toezichthouders, het agentschap Opgroeien regie en het agentschap.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 36 - artikel 463 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende de nadere regels over het toezicht, de nalevingsondersteuning en de handhaving ten aanzien van de burgers en de private uitbetalingsactoren, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.2019)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top