Artikel 12 BVR Handhaving

§1. Als het agentschap of het agentschap Opgroeien regie, overeenkomstig artikel 173, §1 en §2, van het decreet van 27 april 2018, beslist om subsidies voor de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid te verminderen of stop te zetten, geldt de procedure, vermeld in paragraaf 2, 3 en 4.

§2. Het agentschap of het agentschap Opgroeien regie betekent het voornemen om de subsidies te verminderen of stop te zetten aan de private uitbetalingsactor en bepaalt in de voorgenomen beslissing tot vermindering of stopzetting van de subsidies minstens het volgende:

1°      de motieven van de voorgenomen beslissing;

2°      de termijn waarin de private uitbetalingsactor zijn verweer kan formuleren en de kans krijgt om gehoord te worden;

3°      in voorkomend geval, de wijze waarop de inbreuk kan worden rechtgezet en de sanctie kan worden vermeden;

4°      de termijn waarin de beslissing definitief wordt;

5°      de aard van de genomen maatregel ten aanzien van de subsidies.

De private uitbetalingsactor wordt op zijn verzoek gehoord. Hij mag zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman of een andere persoon.

Het agentschap Opgroeien regie en het agentschap informeren elkaar over de genomen maatregel.

§3. Samen met het voornemen van het agentschap Opgroeien regie of het agentschap, vermeld in paragraaf 2, kan een voornemen worden verzonden tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel als vermeld in artikel 176 van het decreet van 27 april 2018, of van een onmiddellijke beslissing tot het nemen van een bestuurlijke maatregel bij hoogdringendheid als vermeld in artikel 177, §2, van het voormelde decreet.

§4. De private uitbetalingsactor wordt op de hoogte gebracht van de beslissing over de vermindering of stopzetting van de subsidies. Die beslissing vermeldt minstens het volgende:

1°      de motieven van de beslissing;

2°      de datum van de inwerkingtreding van de beslissing;

3°      in voorkomend geval, de modaliteiten en gevolgen van de beslissing;

4°      de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

Het agentschap Opgroeien regie kan de beslissing om de subsidies voor de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid te verminderen of stop te zetten pas nemen na overleg met de private uitbetalingsactor, zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen om de continuïteit in de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid te verzekeren.

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 36 - artikel 464 - inwerkingtreding 18.04.2019

In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, paragraaf 2, eerste lid, en paragraaf 3 worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”;

2° in paragraaf 2, derde lid, en paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top