Artikel 13 BVR Handhaving

Het bezwaar, vermeld in artikel 12, §4, eerste lid, 4°, van dit besluit, wordt behandeld volgens de regels die zijn vastgesteld bij of krachtens hoofdstuk III van het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top