Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 4 BVR Kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag

  De organisator van kinderopvang bezorgt voor alle opgevangen kinderen die nog niet naar de kleuterschool gaan, de volgende gegevens voor elk kind:

  1. de voornaam, de naam, de geboortedatum en het geslacht van het kind;
  2. de uren per kinderopvangdag waarop het kind opgevangen wordt in de maand die vooraf gaat aan de maand waarin de gegevens bezorgd worden;
  3. de datum waarop volgens de organisator het kind start op school;
  4. de naam en het dossiernummer van de kinderopvanglocatie waar het kind wordt opgevangen;
  5. adres en telefoonnummer van de begunstigde als het kind op basis van de gegevens, vermeld in punt 1°, niet uniek identificeerbaar is.

  De organisator van kinderopvang bezorgt de gegevens, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 4°, aanhet agentschap Opgroeien regie:

  1. één keer per maand, namelijk uiterlijk op de zevende dag van de maand die volgt op de maand waarin de kinderen werden opgevangen;
  2. elektronisch, gebundeld voor een volledige maand en in de vorm zoals bepaald door het agentschap Opgroeien regie.

  De organisator van kinderopvang bezorgt onverwijld de gegevens, vermeld in het eerste lid, 5°, op vraag van het agentschap Opgroeien regie.

  De organisator bewaart de gegevens, vermeld in het eerste lid, en de eventuele bewijsstukken gedurende vijf jaar voor controle of geschillenbeslechting. het agentschap Opgroeien regie bewaart de gegevens, vermeld in het tweede lid, tot 5 jaar na ontvangst.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 41 - artikel 505 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het tweede lid worden de woorden “Kind en Gezin” telkens vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”;
  2. in het derde lid worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”;
  3. in het vierde lid worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.2019)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top