Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 5 BVR Kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag

  Als de organisator van kinderopvang de gegevens, vermeld in artikel 4, eerste lid, niet bezorgt binnen de termijn, vermeld in artikel 4, tweede lid, 1°, maant het agentschap Opgroeien regie en de organisator aan om de gegevens onmiddellijk te bezorgen.

  Als een organisator van kinderopvang door overmacht de gegevens, vermeld in artikel 4, eerste lid, niet kan bezorgen binnen de termijn, vermeld in artikel 4, tweede lid, 1°, brengt de organisator van kinderopvang het agentschap Opgroeien regie daarvan onmiddellijk op de hoogte. Het agentschap Opgroeien regie kan in dat geval een nieuwe termijn bepalen..

  Als het agentschap Opgroeien regie in uitzonderlijke situaties vaststelt dat het niet mogelijk is de gegevens, vermeld in artikel 4, eerste lid, te ontvangen van de organisator van kinderopvang, meldt het agentschap Opgroeien regie dat elektronisch aan de uitbetalingsactor. De uitbetalingsactor contacteert in dat geval de begunstigden. De begunstigden kunnen verklaren op een formulier dat de uitbetalingsactor daarvoor ter beschikking stelt welke uren op welke kinderopvangdagen het kind opgevangen werd in de kinderopvanglocatie. De begunstigden bezorgen de verklaring aan het agentschap Opgroeien regie.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 41 - artikel 506 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het eerste lid worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”;
  2. het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
   “Als een organisator van kinderopvang door overmacht de gegevens, vermeld in artikel 4, eerste lid, niet kan bezorgen binnen de termijn, vermeld in artikel 4, tweede lid, 1°, brengt de organisator van kinderopvang het agentschap Opgroeien regie daarvan onmiddellijk op de hoogte. Het agentschap Opgroeien regie kan in dat geval een nieuwe termijn bepalen.”;
  3. in het derde lid worden de woorden “Kind en Gezin” telkens vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.2019)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top