Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 6 BVR Kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag

  Het agentschap Opgroeien regie bezorgt aan de uitbetalingsactoren minstens de volgende gegevens:

  1. het identificatienummer van het Rijksregister van het kind of het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid, als vermeld in de wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van Sociale Zekerheid, als het om gegevens gaat die betrekking hebben op een natuurlijke persoon die niet in het Rijksregister opgenomen is;
  2. de uren per kinderopvangdag waarop het kind opgevangen wordt;
  3. de datum waarop het kind volgens de organisator op school start;
  4. het dossiernummer, de naam en het adres van de kinderopvanglocatie waar het kind opgevangen werd.

  De gegevens worden elektronisch en uiterlijk op de vijftiende dag van de maand die volgt op de maand waarin de kinderen werden opgevangen, bezorgd.

  Als het agentschap Opgroeien regie niet of niet tijdig de gegevens conform artikel 5, eerste en tweede lid, ontvangt, bezorgt het agentschap Opgroeien regie de gegevens elektronisch aan de uitbetalingsactoren uiterlijk op de achtste dag na ontvangst van de gegevens.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 41 - artikel 507 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het eerste lid worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”;
  2. in het derde lid worden de woorden “Kind en Gezin” telkens vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.2019)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top