Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 10 BVR Kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag

  Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, bezorgt op vraag van het agentschap Opgroeien regie de gegevens, vermeld in artikel 56, §1, van het decreet van 27 april 2018, uit de centrale inschrijvingsdatabank van het kleuteronderwijs aan het agentschap Opgroeien regie.

  Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming bezorgt de gegevens, vermeld in het eerste lid, elektronisch aan het agentschap Opgroeien regie op de volgende momenten:

  1. de gegevens, vermeld in artikel 56, §1, 1° en 2°, van het voormelde decreet: één keer per maand, namelijk de maand na de inschrijving;
  2. de gegevens, vermeld in artikel 56, §1, 3° en 4°, van het voormelde decreet: één keer per schooljaar, namelijk zo snel mogelijk na het einde van het schooljaar.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 41 - artikel 509 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden “Kind en Gezin” telkens vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.2019)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top