Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 3 BVR Ondersteuningstoeslag

  Het recht op de ondersteuningstoeslag van een kind dat de Belgische nationaliteit niet bezit als vermeld in artikel 56/1, eerste lid, 1°, van het Groeipakketdecreet van 2018, ontstaat vanaf de datum waarop de beslissing tot toekenning van het verblijfsrecht wordt genomen conform de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

  Met behoud van de toepassing van artikel 4, ontstaat het recht op ondersteuningstoeslag voor het kind dat erkend vluchteling is, vanaf de datum waarop de beslissing van erkenning van de vluchtelingenstatus wordt genomen conform artikel 48/3 van de voormelde wet.

  Als voor het rechtgevend kind zelf niet aangetoond kan worden dat het de toelating heeft of dat het gemachtigd is in België te verblijven of er zich te vestigen conform de voormelde wet, wordt die voorwaarde gecontroleerd via de persoon die het verblijfsrecht van het kind opent als vermeld in het Rijksregister.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top