Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 1 BVR R&P Begunstigden

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. ...;
  2. minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen;
  3. uitbetalingsactoren: de uitbetalingsactoren, vermeld in artikel 3, §1, 45°, van het Groeipakketdecreet van 2018.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 3 - artikel 10 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. punt 1 wordt opgeheven;
  2. in punt 3 wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top