Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 2 BVR R&P Begunstigden

  Dienstige inlichtingen als vermeld in artikel 79, eerste en tweede lid, van het Groeipakketdecreet van 2018, omvatten alle gegevens die de verzoeker duidelijkheid kunnen verschaffen over zijn individuele situatie betreffende de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Die gegevens hebben minstens betrekking op de toekenningsvoorwaarden en op het behoud van de toekenning, alsook op de elementen waarmee rekening wordt gehouden om het bedrag van de toelagen te bepalen.

  De termijn van 45 dagen, vermeld in artikel 79, tweede lid, van het voormelde decreet, gaat in op de datum waarop de uitbetalingsactor die bevoegd is om erop te antwoorden, het verzoek om inlichtingen heeft geregistreerd. De uitbetalingsactor registreert het verzoek onmiddellijk nadat hij het heeft ontvangen.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 3 - artikel 11 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 2, eerste lid, en artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top