Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 3 BVR R&P Begunstigden

  De uitbetalingsactoren communiceren met elke persoon die om informatie verzoekt als vermeld in artikel 79 van het Groeipakketdecreet van 2018, of met elke persoon die om raad vraagt als vermeld in artikel 80 van het voormelde decreet, via elektronische communicatie, brief, telefoon of fax.

  Als de uitbetalingsactor de vraag of het verzoek schriftelijk ontvangt binnen veertien dagen na de datum waarop de vraag of het verzoek gedateerd is, neemt hij die datum in aanmerking. In alle andere gevallen geldt de datum van ontvangst van de schriftelijke communicatie.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 3 - artikel 11 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 2, eerste lid, en artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top