Vlaanderen

Artikel 5 BVR R&P Begunstigden

Het schriftelijke verzoek tot rechtentoekenning, vermeld in artikel 84 van het decreet van 27 april 2018, kan ingediend worden per brief, via elektronische communicatie, fax of telefoon of door het af te geven aan het loket van de uitbetalingsactor.

Een telefonisch verzoek van de begunstigde, zoals vermeld in het eerst lid, kan aanleiding geven tot de toekenning van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Dat verzoek wordt door de uitbetalingsactor schriftelijk of elektronisch aan de begunstigde bevestigd. De datum van bevestiging geldt als datum van het schriftelijke verzoek.

De communicatie via e-mail, telefoon of fax wordt alleen aanvaard als de identiteit van de afzender met zekerheid vaststaat.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top