Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 5 BVR R&P Begunstigden

  Het schriftelijke verzoek tot rechtentoekenning, vermeld in artikel 84 van het Groeipakketdecreet van 2018, kan ingediend worden per brief, via elektronische communicatie, fax of telefoon of door het af te geven aan het loket van de uitbetalingsactor.

  Een telefonisch verzoek van de begunstigde, zoals vermeld in het eerst lid, kan aanleiding geven tot de toekenning van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Dat verzoek wordt door de uitbetalingsactor schriftelijk of elektronisch aan de begunstigde bevestigd. De datum van bevestiging geldt als datum van het schriftelijke verzoek.

  De communicatie via e-mail, telefoon of fax wordt alleen aanvaard als de identiteit van de afzender met zekerheid vaststaat.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 3 - artikel 13 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top