Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 4 BVR R&P Begunstigden

  De kennisgevingen en de vermeldingen, vermeld in artikel 83, eerste lid, en artikel 89, eerste lid, van het Groeipakketdecreet van 2018, zijn niet vereist:

  1. als de beslissing uitsluitend betrekking heeft op een indexering;
  2. als het gaat om beslissingen tot betaling van prestaties als die betalingen alleen de herhaalde uitvoering zijn van een eerdere beslissing die is meegedeeld conform artikel 83, eerste lid, van het voormelde decreet;
  3. als de beslissing betrekking heeft op de toekenning van een leeftijdsbijslag, vermeld in artikel 212 van het voormelde decreet, als de eerste leeftijdsbijslag wordt toegekend of als een wijziging van het bedrag van de betaalde leeftijdsbijslag met niets anders verband houdt dan met de leeftijd van het kind.

  De minister kan bijkomend bepalen op welke toelagen in het kader van het gezinsbeleid artikel 89, eerste lid, van het voormelde decreet niet van toepassing is, onder dezelfde voorwaarden als deze vermeld in het eerste lid.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 3 - artikel 12 - inwerkingtreding artikel 12, 1° 25.03.2022 - inwerkingtreding artikel 12, 2° en 3° 01.01.2019

  In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in de inleidende zin wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”;
  2. in punt 3° wordt de zinsnede “artikel 210” vervangen door de zinsnede “artikel 212”;
  3. in punt 3° wordt het woord “leeftijdstoeslag” telkens vervangen door het woord “leeftijdsbijslag”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 24.03.2019)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top