Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 9 BVR R&P Begunstigden

  Overeenkomstig artikel 91 van het Groeipakketdecreet van 2018, worden de mededelingen, vermeld in het voormelde artikel, elektronisch of schriftelijk gedaan.

  In afwijking van het eerste lid worden mededelingen met aangetekende zendingen of elektronische kennisgevingen met ontvangstmelding alleen gebruikt als dat wettelijk of reglementair bepaald is of als dat noodzakelijk is om de begunstigde te informeren.

  Als de uitbetalingsactor, nadat hij de mededeling vermeld in het derde lid, heeft verzonden, de aangetekende zending krijgt teruggestuurd of geen ontvangstbewijs van de elektronisch verstuurde mededeling heeft verkregen, bezorgt hij de mededeling aan de begunstigde via gewone schriftelijke of elektronische post.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 3 - artikel 17 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 9, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top